Fertigyn 5000 IU (HCG - Human Chorionic Gonadotropin)